အခြေခံငွေကြေးသတ်မှတ်ခြင်း (Base Currency) @ MSME Books

MSME Books သည် ငွေကြေးစနစ်အမျိုးမျိုး(Multi Currency) အသုံးပြုနိုင်သော စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းတွင် ငွေကြေးစနစ် တစ်မျိုးထက် ပိုမို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အခြေခံငွေကြေးကို သတ်မှတ်ပေးရန်လိုပါသည်။ ငွေကြေးစနစ်တစ်ခု သာ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အခြေခံငွေကြေးကို သတ်မှတ်ရန်မလိုပါ။

အခြေခံငွေကြေး သတ်မှတ်ရန်

ဆက်တင်များကိုနှိပ်ပါ။

အခြေခံငွေကြေးကို နှိပ်ပါ။

အခြေခံငွေကြေးတွင် “MMK- Burmese Kyat” ကို ရွေးချယ်ပါ။
ပြင်ဆင်မည်ကို နှိပ်ပါ။
ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများအားလုံး အခြေခံငွေကြေးဖြင့်သာထွက်ပါမည်။
မိမိလုပ်ငန်းတွင် ငွေကြေးတစ်မျိုးသာ အသုံးပြုမည်ဆိုပါက သတ်မှတ်ရန်မလိုပါ။
သင့်လုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု ဖြစ်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများကို အခြား ငွေကြေးဖြင့်ထုတ်ယူမည်ဆိုပါကလိုအပ်သည့် အခြေခံငွေကြေးကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *