ရင်းနှီးငွေစာရင်းများထည့်သွင်းခြင်း(Capital) @ MSME Books

ရင်းနှီးငွေစာရင်းများထည့်သွင်းရန်အတွက်


ရင်းနှီးငွေစာရင်းများကိုနှိပ်ပါ။

“ရင်းနှီးငွေစာရင်း အသစ်” ကို နှိပ်ပါ။

“အမည်”တွင် လုပ်ငန်းတွင် ရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသူအမည်ထည့်ပါ။
“ဖန်တီးမည်” ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော အစုရှင်အမည်အားတွေ့ရပါမည်။
အစုရှင်များအား ထပ်မံထည့်သွင်းလိုပါက အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *