ရင်းနှီးငွေစာရင်းများထည့်သွင်းခြင်း(Capital Accounts) @ MSME Books

လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသည့် ရှယ်ယာရှင်စာရင်းများနှင့် ထည့်ဝင်ထားသည် ငွေပမာဏ များကို ရင်းနှီးငွေစာရင်းများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းသို့ ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသည့် ရှယ်ယာရှင်စာရင်းများ ထည့်သွင်းရန်အတွက်

ရင်းနှီးငွေစာရင်းများကိုနှိပ်ပါ။

“ရင်းနှီးငွေစာရင်း အသစ်” ကို နှိပ်ပါ။

“အမည်”တွင် လုပ်ငန်းတွင် ရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသူအမည်ထည့်ပါ။
“ဖန်တီးမည်” ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော အစုရှင်အမည်အားတွေ့ရပါမည်။
အစုရှင်များအား ထပ်မံထည့်သွင်းလိုပါက အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးချင်းစီမှ လုပ်ငန်းသို့ထည့်ဝင်ငွေစာရင်းသွင်းရန်အတွက်

ငွေလက်ခံလွှာများနှင့် ငွေပေးချေလွှာများကိုနှိပ်ပါ။

ငွေလက်ခံလွှာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

“ရက်စွဲ” တွင် ငွေလက်ခံသည့်နေ့အားရွေးချယ်ပါ။
“စာရင်း” တွင် ငွေလက်ခံသည့် စာရင်းအမည်အားရွေးချယ်ပါ။
“ငွေလက်ခံသူ”၊ “အကြောင်းအရာ” များ လိုအပ်ပါက ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
“စာရင်း” တွင် “ရင်းနှီးငွေစာရင်းများ” ကို ရွေးချယ်ပါ။
ရင်နှီးမြှပ်နှံသူအမည်အား ရွေးချယ်ပါ။
“စာရင်းခေါင်းစဉ်ခွဲ”တွင် “ရင်းနှီးငွေထည့်ဝင်မှု”အားရွေးချယ်ပါ။
“ဈေးနှုန်း”တွင် လက်ခံရရှိသည့် ပမာဏအားထည့်ပါ။
ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသောစာရင်းအား “ရင်းနှီးငွေစာရင်းများတွင်တွေ့မြင်ရပါမည်။
အသေးစိတ်ကြည့်ရန်အတွက် “ဒေါ်မြ” ဘေးမှ ပေးရန်ငွေ ” 10,540,000″ ကို နှိပ်ပါ။

အသေးစိတ်စာရင်းအား တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
 

စာရင်းချုပ်မှ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းတွင် လည်း “ပိုင်ဆိုင်မှု” မှ “ရင်းနှီးငွေစာရင်းများ” တွင်လည်း စုစုပေါင်း လုပ်ငန်းသို့ ထည့်ဝင်ထားသည့် ပမာဏကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အစီရင်ခံစာများမှ ရင်းနှီးငွေစာရင်းအကျဉ်းချုပ် တွင်လည်း တစ်ဦးချင်း စာရင်းကို ကြည့်နိုင်ပါသည်။

အစီရင်ခံစာများကိုနှိပ်ပါ။

အစီရင်ခံစာအသစ်ကို နှိပ်ပါ။

ကြည့်လိုသည့်ရက်စွဲအားရွေးချယ်ပါ။
ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။

ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစာရင်းအားတွေ့မြင်ရပါမည်။
# MSMEBooks
# Cloud Based Accounting Software
# BCN
# 09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *