ဝယ်သူ၊ဖောက်သည်စာရင်းများထည့်သွင်းခြင်း (Customers) @ MSME Books

ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရန်အတွက် ဝယ်သူ/ဖောက်သည် အမည်စာရင်းများကို ဦးစွာထည့်သွင်းရမည်။

ဝယ်သူ/ဖောက်သည်စာရင်းများ ထည့်သွင်းရန်အတွက်…

ဝယ်သူဖောက်သည်များကိုနှိပ်ပါ။

ဝယ်သူ/ဖောက်သည်အသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

“အမည်”တွင် ဝယ်သူ/ဖောက်သည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပါ။
“ငွေကြေး”တွင် အခြေခံ ငွေကြေးယူနစ်ဖြင့် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ရွေးချယ်ရန်မလိုပါ။
“လုပ်ငန်းကိုယ်စားပြုအသား” ထည့်သွင်းလိုပါက ထည့်သွင်းပါ။
“ငွေတောင်းခံရမည့်လိပ်စာ” ထည့်သွင်းပါ။
“အီးမေးလ်လိပ်စာ” ထည့်သွင်းလိုက ထည့်သွင်းပါ။
“ဖန်တီးမည်”ကို နှိပ်ပါ။

ဝယ်သူ/ဖောက်သည်ဇယားတွင်ကြည့်လျှင် ထည့်သွင်းထားသော ဝယ်သူ/ဖောက်သည် ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အခြားသော ဝယ်သူ/ဖောက်သည်များကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ဝယ်သူ/ဖောက်သည်စာရင်းများကိုတွေ့ရမည်။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *