ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ စာရင်းသွင်းခြင်း (Fixed Assets) @ MSME Books


ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းမှ ပြန်လည်ရောင်းချရန် မဟုတ်ပဲ၊ လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် ဝယ်သူထားပြီး၊ စာရင်းကာလ တစ်ခု ထက်ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းဟုခေါ်ပါသည်။

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများတွင်
-အဆောက်အဦးများ
-ပရိဘောဂများ
-စက်ပစ္စည်းများ နှင့်
-မော်တော်ယာဉ်များ ပါဝင်ပါသည်။
MSME Books မှာ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ  (Fixed Assets) နှင့် တန်ဖိုးလျော့ ခြင်းများကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၀ယ်ယူခြင်း
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကိုနှိပ်ပါ။

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

 

ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်အသားကိုထည့်သွင်းပါ။
ကုန်ပစ္စည်းအမည်တွင် ထည့်သွင်းလိုသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းအမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။
အကြောင်းအရာထည့်သွင်းလိုပါက ထည့်သွင်းပါ။
ထိန်းချုပ်စာရင်းတွင် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းကိုရွေးပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရမည်။
အခြားထည့်သွင်းလိုသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများရှိပါကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းထည့်သွင်းပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကိုတွေ့ရမည်။
 
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၀ယ်ယူမှုကိုထည့်သွင်းရန် ငွေလက်ခံလွှာများနှင့် ငွေပေးချေလွှာများကိုနှိပ်ပါ။


ငွေပေးချေလွှာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

 
ရက်စွဲတွင် ငွေပေးချေသည့်ရက်စွဲကိုနှိပ်ပါ။
စာရင်းတွင် ငွေထုတ်ပေးမည့်စာရင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ငွေလက်ခံသူတွင် ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူ အမည်ကိုထည့်ပါ။
စာရင်းတွင် ၀ယ်ယူမည့်စာရင်းအမျိုးအစားကို ရွေးပါ၊
အကြောင်းအရာထည့်သွင်းလိုက ထည့်သွင်းပါ။
စျေးနှုန်းတွင် ပစ္စည်းတန်ဖိုးပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။
 
 

ငွေပေးချေလွှာကိုတွေ့ရမည်။
 

 
ဇယားတွင် ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါက ၀ယ်ယူထားသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းငွေပေးချေမှုစာရင်းကို တွေ့ရမည်။
 
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုးလျော့ကိုထည့်သွင်းလိုပါက…

ကွန်ပြူတာဘေးမှ လျော့ကျတန်ဖိုးအောက်ရှိ အပြာရောင် ဂဏန်းလေးကိုနှိပ်ပါ။

တန်ဖိုးလျော့ကျမှုအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

ရက်စွဲတွင် တန်ဖိုးလျော့တွက်သည့်နေ့စွဲကိုထည့်ပါ။
အကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းပါ။
သင့်ငွေတွင် တန်ဖိုးလျော့ကိုတွက်ချက်စာရင်းသွင်းပါ။
ဥပမာ, ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးကို  ၂ နှစ်အသုံးပြုနိုင်မည်ဆိုပါက တန်ဖိုးကို ၂၄ ဖြင့်စားပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။
 

ကွန်ပြူတာ၏တန်ဖိုးလျော့ကိုတွေ့ရမည်။
အခြားပုံသေပိုင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့များကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ထည့်သွင်းပါ။
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများဇယားတွင်ကြည့်လျှင် ထည့်သွင်းထားသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးလျော့များကို တွေ့ရမည်။
 
 
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို အကြွေး၀ယ်ယူလိုပါက….ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူများကို ဦးစွာသတ်မှတ်ရမည်။
ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူများကို နှိပ်ပါ။


ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။
 

အမည်တွင် ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူ၏အမည်ကိုထည့်ပါ။
လိပ်စာများထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသောရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူကို တွေ့မြင်ရမည်။
 
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်း အကြွေး ဝယ်ယူမှုကို စာရင်းသွင်းမည်ဆိုပါက ….

အ၀ယ်ပြေစာများကိုနှိပ်ပါ။

အ၀ယ်ပြေစာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

ရက်စွဲတွင် ၀ယ်ယူသည့်ရက်စွဲကို ရွေးချယ်ပါ။
ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူ အမည်ကိုထည့်ပါ။
စာရင်းတွင် ၀ယ်ယူသည့်စာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
၀ယ်ယူသည့်အရေအတွက်ကိုထည့်ပါ။
စျေးနှုန်းကိုထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။
ထည့်သွင်းထားသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းအ၀ယ်ပြေစာကိုတွေ့ရမည်။

ငွေပေးချေလိုပါက ငွေပေးချေလွှာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။
 

ရက်စွဲတွင် ပေးချေသည့်ရက်စွဲကို သတ်မှတ်ပါ။
စာရင်းတွင် ငွေထုတ်သုံးမည့်စာရင်းကို ရွေးပါ။
ငွေလက်ခံသူကိုထည့်ပါ။
အကြောင်းအရာထည့်သွင်းလိုကထည့်သွင်းပါ။
စာရင်းရွေးချယ်ပါ။
စျေးနှုန်းတွင် ပေးချေသည့်ငွေပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ငွေပေးချေလွှာကိုတွေ့ရမည်။
 
စာရင်းချုပ်တွင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါက ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုးနှင့် တန်ဖိုးလျော့များကိုတွေ့ရမည်။
 

 
စာရင်းချုပ်တွင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါက အရှုံးအမြတ်ရှင်းတမ်း ၏ အသုံးစရိတ်တွင် ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ တန်ဖိုးလျှော့ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွေ့ရမည်။

 
အစီရင်ခံစာတွင်ကြည့်ရှုလိုပါက….

အစီရင်ခံစာများကိုနှိပ်ပါ။

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်းအကျဥ်းချုပ်ကိုနှိပ်ပါ။
 

အစီရင်ခံစာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။
 

ကြည့်လိုသည့်ရက်စွဲကို သတ်မှတ်ပါ။
အကြောင်းအရာထည့်သွင်းလိုက ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

 
ကြည့်လိုသည့် စာရင်းကာလမှ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းစာရင်း အကျဥ်းချုပ်ကိုတွေ့ရမည်။
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *