ကုန်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ခြင်း Freight-in @ MSME Books

MSME Books တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် ကုန်ဖိုးအပြင် အခြားသော ကုန်ဝယ်ရာတွင် ကျသင့်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များ အား ကုန်ပစ္စည်း၏စရိတ် အဖြစ် ထည့်သွင်းတွက်ချက်လိုပါကလည်း Purchase Invoice တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများအားဝယ်ယူရာတွင်ကုန်ကျစရိတ်အားတွက်ချက်ရန်အတွက်

ကုန်ပစ္စည်းအားဝယ်ယူရာတွင်ထိုပစ္စည်း၏ကုန်ကျစရိတ်အားတွက်ချက်ရန်အတွက် အဝယ်ဘောင်ချာထည့်သွင်းရာတွင်ထိုကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရာတွင်ကျသင့်သည့်ကုန်ကျစရိတ်များပါထည့်သွင်းရမည်။
အဝယ်စာရင်းအားထည့်သွင်းရန်အတွက် Purchase Invoices ကိုနှိပ်ပါ။

New Purchase invoice ကိုနှိပ်ပါ။
 

Purchase date ၊ Supplier name၊ itemတွင် ဝယ်ယူသည့်ကုန်ပစ္စည်းအမည်အားရွေးချယ်ပါ။
Qty တွင်ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသည့်အရေအတွက်အားထည့်သွင်းပါ။Unit Priceတွင်ထိုပစ္စည်း၏တန်ဖိုးအားထည့်သွင်းပါ။
ထိုပစ္စည်း၏ကုန်ကျစရိတ်အားထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်အတွက် “Add line” ကိုနှိပ်၍စာကြောင်းထပ်တိုးပါ။
ထပ်တိုးထားသည့်စာကြောင်း၏ “Item” အကွက်တွင် “Freight-in” အားရွေးချယ်ပါ။
“Unit price” တွင် ကုန်ပစ္စည်းအားဝယ်ယူရာတွင်အခြားသောကျသင့်သည့်ကုန်ကျစရိတ်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအားထည့်သွင်းပါ။
“Create” ကိုနှိပ်ပါ။

ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူထားသည့် အဝယ်ပြေစာအားတွေ့မြင်ရမည်။
ထိုပစ္စည်းဖိုးအတွက်ငွေပေးချေပါက “New Payment” ကိုနှိပ်၍ငွေပေးချေပါ။

“Inventory item” တွင်ပြန်လည်ကြည့်ရှု့ပါက “Average Cost” တွင်ထိုကုန်ပစ္စည်းအားဝယ်ယူရာတွင်ကျသင့်သည့်ကုန်ကျစရိတ်တန်ဖိုးများအားကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းဝယ်ယူရသည့်ဈေးတွင်ပေါင်း၍ကျသင့်ငွေအား “Average Cost” တွင်တွက်ချက်ပြသထားသည်။
“Average cost” အားမှန်မမှန်အား “manual” ဖြင့်ပြန်လည်တွက်ချက်ကြည့်လိုပါက ထိုကုန်ပစ္စည်း၏တန်ဖိုးနှင့် ကုန်ဝယ်ကုန်ကျစရိတ်တန်ဖိုးအားစားပါ။
ဥပမာ
ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူရသည့်တန်ဖိုးသည့် “1750000” ဖြစ်၍ကုန်ဝယ်ကုန်ကျစရိတ်သည် “200000”  ဖြစ်ပါက ကုန်ဝယ်ကုန်ကျစရိတ် “200000” နှင့်ကုန်ပစ္စည်တန်ဖိုး “1750000” အားစားပါ။
(200000/1750000)  ရရှိလာသောတန်ဖိုးအား(+1)ပေါင်းပါ။ (+1)ပေါင်းထားသည့်တန်ဖိုးအားကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခြင်းတန်ဖိုးနှင့်မြှောက်ပါ။
ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခြင်း၏ ပျမ်းမျှကုန်ကျစရိတ်အားတွက်ချက်ထားသည့်တန်ဖိုးဖြစ်သည်။) (200000/1750000=0.11428571428)(0.11428571428+1=1.11428571428)(1.11428571428*150000=167142.857)
MSME Books…. ထဲတွင်တွက်ထားသောပျမ်းမျှတန်ဖိုအားရရှိမည်ဖြစ်သည်။
မာတိကာ
# MSMEBooks
# Cloud Based Accounting Software
# BCN
# 09977160671~5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *