ငွေလက်ခံလွှာများနှင့် ငွေပေးချေလွှာများ (Receipts and Payments) @ MSME Books

MSME Books တွင် အထွေထွေ အသုံးစရိတ်များထည့်သွင်းခြင်း၊ ဝယ်သူ၊ဖောက်သည်များထံမှ ငွေလက်ခံခြင်း၊ ရောင်းသူကုန်ပေးသွင်းသူများသို့ ငွေပေးချေခြင်းနှင့် အခြား ဝင်ငွေများကို ငွေလက်ခံလွှာများနှင့် ငွေပေးချေလွှာများမှ ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
 

ငွေလက်ခံလွှာများနှင့် ငွေပေးချေလွှာများ ထည့်သွင်းရန်အတွက်…

ငွေလက်ခံလွှာများနှင့် ငွေပေးချေလွှာများကိုနှိပ်ပါ။
ငွေလက်ခံမည်ဆိုပါက …

ငွေလက်ခံလွှာ အသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

“ရက်စွဲ”တွင် ငွေလက်ခံမည့် ရက်စွဲကို သတ်မှတ်ပါ။
“စာရင်း”တွင် ငွေလက်ခံမည့် စာရင်းကိုရွေးချယ်ပါ။
ငွေပေးသူ အမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။
ရရှိသည့် အကြောင်းအရာကို ထည့်သွင်းပါ။
ရရှိသည့် စာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
“အရေအတွက်”ကို ထည့်သွင်းပါ။
“စျေးနှုန်း”တွင် ရရှိသည့် ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။
“ဖန်တီးမည်”ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ငွေလက်ခံလွှာကိုတွေ့ရမည်။
ဇယားတွင် ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါက…

ဇယားတွင်ကြည့်ရှုပါက ထည့်သွင်းထားသော ဘဏ်တိုးရငွေစာရင်းကိုတွေ့ရမည်။
 
အသုံးစရိတ်များထည့်သွင်းရန်အတွက်  ငွေပေးချေလွှာအသစ်ကို နှိပ်ပါ။

“ရက်စွဲ”တွင် ငွေပေးချေသည့် ရက်စွဲကို ထည့်ပါ။
“စာရင်း”တွင် ငွေထုတ်ပေးမည့် စာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
ငွေလက်ခံသူကို ထည့်သွင်းပါ။( လိုအပ်ပါက)
အကြောင်းအရာထည့်သွင်းပါ။
“စာရင်း”တွင် ငွေပေးချေမည့်စာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
အရေအတွက် ထည့်သွင်းပါ။
“စျေးနှုန်း”တွင် ငွေပေးမည့် ပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။
“ဖန်တီးမည်” ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ငွေပေးချေလွှာကို တွေ့ရမည်။

ဇယားတွင်ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါက ငွေပေးချေထားသော စာရင်းကိုတွေ့ရမည်။
စာရင်းချုပ်တွင် ကြည့်ရှုပါက…

အရှုံးအမြတ်ရှင်းတမ်း အောက်ရှိ ဝင်ငွေစာရင်းတွင် အတိုးရရှိသော ငွေစာရင်းကို တွေ့ရမည်။
အသုံးစရိတ်စာရင်းအောက်တွင်…

ပေးချေထားသော လျှပ်စစ်မီတာခ အသုံးစရိတ်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
အခြား ငွေလက်ခံလွှာများနှင့် ငွေပေးချေလွှာများကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းပါ။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.