အရောင်းပြေစာ(Sale Invoice)@MSME Books

MSME Booksတွင် လက်ငင်းရောင်း၊အကြွေးရောင်းစာရင်းများကို အရောင်းပြေစာတွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

အရောင်းပြေစာဖွင့်ရန်

အရောင်းပြေစာများကိုနှိပ်ပါ။

ဖွင့်ထားသောအရောင်းပြေစာများပေါ်လာမည်။ အပေါ်တွင်ရှိသောအရောင်းပြေစာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

ပြေစာရက်စွဲတွင် ထည့်သွင်းလိုသော ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမည့်ရက်စွဲကိုထည့်သွင်းပါ။
ဝယ်သူဖောက်သည်များတွင် ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူမည့် ဝယ်သူဖောက်သည်ကိုထည့်သွင်းပါ။
အမျိုးအမည်တွင် ရောင်းချမည့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ပါ။
အရေအတွက်တွင် ရောင်းချမည့်ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပါ။
ဈေးနှုန်းတွင် ရောင်းချမည့်ကုန်ပစ္စည်း၏ကျသင့်ငွေကိုထည့်သွင်းပါ။
ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းစဥ်က ကျသင့်ငွေထည့်သွင်းထားခဲ့ပါက ထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။
အချက်အလက်များကိုပြည့်စုံအောင်ထည့်သွင်းပြီးပါက ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော အရောင်းပြေစာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုအရောင်းပြေစာမှ ငွေလက်ခံမည်ဆိုပါက အရောင်းပြေစာ၏အပေါ်တွင်ရှိသော ငွေလက်ခံလွှာအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

ရက်စွဲတွင် ငွေလက်ခံမည့် ရက်စွဲကိုထည့်သွင်းပါ။
စာရင်း တွင်ငွေလက်ခံမည့်စာရင်းကိုရွေးချယ်ထည့်သွင်းပါ။
အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပြီးပါက ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ငွေလက်ခံလွှာကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
 
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudbasedAccountingSoftware
#BCN
#09-977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *