စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များထည့်သွင်းခြင်း(Opening Entry) @ MSME Books

ကနဦးလုပ်ဆောင်ချက်များထည့်သွင်းပြီးသည့်အခါတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း(Balance Sheet) ကို ထည့်သွင်းရပါမည်။ ထိုသို့ထည့်သွင်းရာတွင် စာရင်းများစတင်ထည့်သွင်းမည့်ရက်စွဲကိုသတ်မှတ်ပေးရပါမည်။ စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များကိုထည့်သွင်းရန် ဆက်တင်များကိုနှိပ်ပါ။ စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များ ကိုနှိပ်ပါ။ ရက်စွဲသတ်မှတ်မည်ကိုနှိပ်ပါ။ MSME Books တွင် စတင်အသုံးပြုမည့်ရက်စွဲ ကိုထည့်သွင်းပါ။ ထည့်သွင်းပြီးပါက ပြင်ဆင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။ လုပ်ငန်း၏ရရန်ရှိ၊ပေးရန်ရှိနှင့် ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်များအစရှိသော လုပ်ငန်း၏စာရင်းပိတ်များကိုစာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်အတွက် မြီးစား(Debit) အောက်တွင်ရှိသောအပြာရောင်ဂဏန်းများကိုနှိပ်၍ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်း၏ရရန်ရှိများကိုစာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်… မြီးစား အောက်တွင် အပြာရောင်ဖြင့်ပေါ်နေသော ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။ လုပ်ငန်း၏ ဝယ်သူဖောက်သည်များစာရင်းပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုဝယ်သူဖောက်သည်များမှ ရရန်ရှိသည့်ဝယ်သူဖောက်သည်ကိုရှာပါ။ ရရန်ရှိသည့်ဝယ်သူဖောက်သည်ကိုတွေ့ပါက ငွေကျန်နေသောပြေစာများ၏ အောက်တွင်အပြာရောင်ဖြင့်ပေါ်နေသောဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။ အရောင်းပြေစာအသစ်ကို နှိပ်ပါ။   ဈေးနှုန်းတွင် ထိုဝယ်သူဖောက်သည် ဆီမှ ရရန်ရှိသည့် ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။ ကျန်အချက်အလက်များထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။ ဈေးနှုန်းတွင် ငွေပမာဏထည့်သွင်းပြီးပါက ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။ ထည့်သွင်းပြီးသော ရရန်ရှိစာရင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ထို့အပြင်ရရန်ရှိသောဝယ်သူဖောက်သည်များရှိပါက ထိုနည်းတူထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဘဏ်အပ်ငွေများကို စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်… ဘဏ်အပ်ငွေ ၏ …

စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များထည့်သွင်းခြင်း(Opening Entry) @ MSME Books Read More »