Employment Contract အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ အလုပ်ခန့်ထားခြင်း သဘောတူညီချက်

အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသည္ အမႈထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ားအားခန႔္အပ္သည့္ ရက္မွစ၍ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း အလုပ္ခန႔္ထားျခင္း သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အား အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ဆိုရမည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္မခန္႔အပ္မီသင္တန္းကာလ သို႔မဟုတ္ အစမ္းခန္႔ကာလတြင္ ခန္႔အပ္ရန္လ်ာထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအား ယင္းသို႔ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳထားသည္။ [သေဘာတူညီခ်က္သည္ အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည့္စုံေအာင္ အေသးစိတ္ေရးဆြဲထားၿပီး ေအာက္ပါတို႔ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားရမည္။ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္ အလုပ္ခြင္သို႔ ႀကိဳပို႔ယာဥ္စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ အစီအစဥ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္ေနရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္အခ်က္မ်ား၊ လုပ္ခႏႈန္းထားႏွင့္ လစာ၊ အလုပ္ခ်ိန္၊ အခ်ိန္ပိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒ၊ အလုပ္ပိတ္ရက္ႏွင့္ခြင့္တို႔အပါအဝင္ လုပ္ခလစာေပးသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အာမခံႏွင့္ ခရီးစရိတ္၊ အစားအေသာက္အတြက္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္ရွင္က ခြင့္ျပဳထားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ အလုပ္ခြင္ …

Employment Contract အလုပ္ခန္႔ထားျခင္း သေဘာတူညီခ်က္ အလုပ်ခန့်ထားခြင်း သဘောတူညီချက် Read More »