ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ခ/လစာပေးချေမှုများ (Payslip) @MSME Books

MSME Books တွင် ဝန်ထမ်းစာရင်းနှင့် လစာများ၊ ဝန်ထမ်းလစာ ဖြတ်ပိုင်းများအား ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ခ/လစာပေးချေရာတွင် ဝန်ထမ်းများ၏အမည်ကို ဦးစွာသတ်မှတ်ရမည်။
ဝန်ထမ်းအမည်များအား သတ်မှတ်ရန် …

 
ဝန်ထမ်းများကိုနှိပ်ပါ။

 
ဝန်ထမ်းအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

 
အမည်တွင် ဝန်ထမ်း၏အမည်ကိုထည့်ပါ။
လိပ်စာထည့်သွင်းပါ။
အီးမေးလ်လိပ်စာထည့်သွင်းလိုက ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

 
ထည့်သွင်းထားသော ဝန်ထမ်းအမည်ကိုတွေ့ရမည်။
အခြားသောဝန်ထမ်းအမည်များကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ဝန်ထမ်းအမည်များကိုတွေ့ရမည်။
လုပ်ခ/လစာပေးချေမည်ဆိုပါက ပေးချေမည့် ခေါင်းစဥ်ကို သတ်မှတ်ရန်…

ဆက်တင်များကိုနှိပ်ပါ။

လုပ်ခ/လစာခေါင်းစဥ်များကိုနှိပ်ပါ။

လုပ်ခ/လစာပေးချေမှုခေါင်းစဥ်များမှ လုပ်ခ/လစာ ခေါင်းစဥ်အသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းလိုသော လုပ်ခ/လစာ ခေါင်းစဥ်ကိုထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ခ/လစာခေါင်းစဥ်ကိုတွေ့မြင်ရမည်။
အခြားထည့်သွင်းလိုသော ခေါင်းစဥ်များရှိပါကလည်း ထိုသို့ထည့်သွင်းပါ။
 

ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ခ/လစာခေါင်းစဥ်များကိုတွေ့ရမည်။
လုပ်ခ/လစာ ဖြတ်တောက်မှု/ ထည့်ဝင်မှုများရှိပါက…

လုပ်ခ/လစာ ဖြတ်တောက်မှု၊ ထည့်ဝင်မှု ခေါင်းစဥ်အသစ်များကိုနှိပ်၍ ထည့်သွင်းနိုင်သည်။

 
ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ခ/လစာ ဖြတ်တောက်မှု နှင့် ထည့်ဝင်မှု ခေါင်းစဥ်များကို တွေ့ရမည်။
လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်းများ ထည့်သွင်းလိုပါက…

လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်းများကိုနှိပ်ပါ။

လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်းအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။
 

 
ရက်စွဲတွင် ငွေပေးချေမည့် ရက်စွဲကို ထည့်ပါ။
ဝန်ထမ်းတွင် လစာပေးချေမည့် ဝန်ထမ်းကို ရွေးချယ်ပါ။
အကြောင်းအရာ ထည့်သွင်းပါ။
ရရှိသည့် ငွေတွင် ငွေပေးချေမည့် ခေါင်းစဥ်အမျိုးအစား ရွေးချယ်ပါ။
အရေအတွက်သတ်မှတ်ပါ။
နှုန်းတွင် ပေးချေမည့် ပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။
ဖြတ်တောက်ငွေ နှင့် လုပ်ငန်းမှ ထည့်ဝင်ငွေများရှိပါကလည်း ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်းကိုတွေ့ရမည်။
အခြား လုပ်ခ/လစာများကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ထည့်သွင်းပါ။
 

ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ခ/လစာပြေစာ စာရင်းများကို တွေ့ရမည်။
အနှစ်ချုပ်စာရင်း၏ လက်ကျန်ရှင်းတမ်းဘက်ရှိ ပေးရန်တာဝန်စာရင်းခေါင်းစဥ်အောက်တွင်…

 
ပေးချေရမည့် လုပ်ခ/လစာရှင်း စာရင်းကိုတွေ့ရမည်။
အမှန်တကယ် လုပ်ခ/လစာငွေပေးချေမည်ဆိုပါက လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်းရှိ ငွေပေးချေလွှာ အသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

ရက်စွဲတွင် လစာငွေထုတ်ပေးမည့် ရက်ကို ရွေးချယ်ပါ။
စာရင်းတွင် လစာငွေထုတ်ပေးမည့် စာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
ငွေလက်ခံမည့် ဝန်ထမ်းအမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။
အကြောင်းအရာထည့်သွင်းပါ။
ငွေပေးချေသည့် စာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
အရေအတွက် သတ်မှတ်ပါ။
နှုန်းတွင် ပေးချေမည့် လစာပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

 
လုပ်ခ/လစာငွေပေးချေလွှာကိုတွေ့ရမည်။
အခြားလုပ်ခ/လစာ ပေးချေလွှာများကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ထည့်သွင်းပါ။

 
လုပ်ခ/လစာ ပေးချေမှုစာရင်းများကို တွေ့ရမည်။
စာရင်းချုပ်တွင် ကြည့်ရှုပါက…

အရှုံးအမြတ်ရှင်းတမ်း အောက်ရှိ အသုံးစရိတ်စာရင်းတွင် ပေးချေထားသော လုပ်ခ/လစာများကို တွေ့ရမည်။
လက်ကျန်ရှင်းတမ်းဘက်ရှိ ပေးရန်တာဝန်အောက်တွင်…
 

လုပ်ခ/လစာရှင်းစာရင်းတွင် ပေးရန်ပမာဏ မကျန်ရှိတော့သည်ကို တွေ့ရမည်။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *