အဝယ်အမှာစာတင်ပြီး ကြိုတင်ငွေချေပြီး ပစ္စည်းလက်ခံသည့် အခါ စာရင်းသွင်းပုံ

အဝယ်အမှာစာတင်ပြီး ကြိုတင်ငွေချေထားပြီး သတ်မှတ်ရက်မှ ပစ္စည်းရောက်သည့်အခါ စာရင်းသွင်းပုံ

အဝယ်အမှာစာတင်ရန်အတွက် Purchase Order ထည့်သွင်းပါ။

အဝယ်အမှာစာ ထည့်သွင်းရန်အတွက် Purchase Order သို့သွားပါ။
Supplier ရွေးပါ။
ဝယ်ယူမည့် item, qty and Unit Price ထည့်ပါ။
ထည့်သွင်းရမည့် အချက်များထည့်သွင်းပြီးပါက Create ကို နှိပ်ပါ။
အမှာစာ အတွက် ငွေပေးချေရန် Receipt and Payment ကို သွားပါ။

ငွေချေသည့် ရက်စွဲ ထည့်ပါ။
ငွေချေမည့် ငွေစာရင်း သို့ ဘဏ်စာရင်းအား ရွေးချယ်ပါ။
စာရင်းခေါင်းစဉ်တွင် Accounts Payable ကို ရွေးပြီး ငွေပေးချေလိုသည့် Supplier အားရွေးပါ။
Unit Price တွင် ပေးချေမည့် ငွေပမာဏအားထည့်ပါ။
ထည့်သွင်းလိုသော အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းပြီးပါက create ကို နှိပ်ပါ။
Supplier တွင် ကြိုတင်ငွေပေးထားသည့်အတွက် Account Payable တွင် -ပြနေပါမည်။

ပစ္စည်းရောက်သည့်အခါ လက်ခံစာရင်းထည့်ရန်အတွက် Purchase Order သို့သွားပါ။
လက်ခံလိုသည့် အော်ဒါအားရွေးပြီး View ကို နှိပ်ပါ။

Copy to New Purchase Invoice ကိုနှိပ်ပါ။

Purchase Invoice တွင် လက်ခံသည့် inventory location ထည့်ပါ။
ပစ္စည်းအရေအတွက်များ လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်ပါ။
ထည့်သွင်းလိုသည့် အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းပြီးပါက Create ကို နှိပ်ပါ။

ကြိုတင်ငွေပေးထားသည့်အတွက် payment အား အလိုအလျောက်တွဲပေးသွားပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းတွင် အဝင် စာရင်းတွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

#MSMEBooks
#CloudbasedAccountingSoftware
#BCN
#09 977 160 671
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *