ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် အထူးကုန်စည်ခွန်သုံးလတစ်ကြိမ် ကြေညာလွှာများအား e-mail ဖြင့်တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်

Image may contain: text

https://www.ird.gov.mm/my/page/29675

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *