ဝန်ထမ်း လုပ်ခ/လစာပေးချေခြင်း (အတွဲလိုက်) @ MSME Books

ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ခ/လစာ ပေးချေရာတွင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ငွေပေးချေနိုင်သကဲ့သို့ ဝန်ထမ်းလစာ အားလုံးကို ငွေပေးချေလွှာ တစ်စောင် ဖြင့် ပေးချင်ခြင်းကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

 

လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်းများကိုနှိပ်ပါ။

လုပ်ခ/ လစာဖြတ်ပိုင်းအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

ရက်စွဲတွင် လစာ ပေးမည့် ရက်စွဲ ကို ထည့်သွင်းပါ။
ဝန်ထမ်းအမည်ကို ထည့်သွင်းပါ။
အကြောင်းအရာထည့်သွင်းပါ။
ရရှိငွေ၊ ဖြတ်တောက်ငွေ နှင့် လုပ်ငန်းမှ ထည့်ဝင်ငွေများကို ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည် ကို နှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ခ/လစာဖြတ်ပိုင်း ကို တွေ့ရမည်။
အခြား လုပ်ခ/လစာများကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ထည့်သွင်းပါ။

ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ခ/လစာ ပြေစာများကို တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
လုပ်ခ/လစာများကို ငွေပေးချေမည်ဆိုပါက…

ငွေလက်ခံလွှာများ နှင့် ငွေပေးချေလွှာ များကို နှိပ်ပါ။

ငွေပေးချေလွှာ အသစ်ကို နှိပ်ပါ။

ရက်စွဲတွင် ငွေပေးချေမည့် ရက်စွဲကို နှိပ်ပါ။
စာရင်းတွင် ငွေထုတ်ပေးမည့် စာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
အကြောင်းအရာတွင် ငွေပေးမည့် အကြောင်း အရာကို ထည့်သွင်းပါ။
စျေးနှုန်းတွင် ပေးချေမည့် ပမာဏကို ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ခ/လစာ ပေးချေမှုကို တွေ့ရမည်။
 
ဝန်ထမ်းများတွင် ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါက လုပ်ခ/လစာများ ပေးရန် မကျန်ရှိတော့သည်ကို တွေ့ရမည်။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *