ကုန်လွှဲပြောင်းမှုများ @ MSME Books

MSME Books တွင် ကုန်သိုလှောင်သည့် နေရာ တစ်ခုထက် ပိုရှိပါက နေရာ တစ်ခုမှ တစ်ခု သို့ ကုန်ပေးပို့လို့ပါက ကုန်လွှဲပြောင်းမှုများ ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ကုန်စည်များအား တစ်နေရာမှ အခြား တစ်နေရာသို့ လွှဲပြောင်းလိုပါက…
ကုန်လွှဲပြောင်းမှုများကိုနှိပ်ပါ။

ကုန်လွှဲပြောင်းမှုအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

ရက်စွဲတွင် ကုန်လွှဲပြောင်းသည့် ရက်စွဲကို သတ်မှတ်ပါ။
အကြောင်းအရာတွင် လွှဲပြောင်းသည့် အကြောင်းအရာကိုထည့်သွင်းပါ။
အမျိုးအမည်တွင် လွှဲပြောင်းမည့်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
အရေအတွက်ကို ထည့်သွင်းပါ။
လွှဲပြောင်းမည့်် နေရာများအား ရွေးချယ်ပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ကုန်လွှဲပြောင်းမှုစာရင်းကို တွေ့ရမည်။
အခြားလွှဲပြောင်းမှုများရှိပါကလည်း ထိုနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းပါ။
အစီရင်ခံစာများထဲမှ ကုန်သိုလှောင်ရာနေရာအလိုက် ကုန်ပစ္စည်းအရေအတွက်ကို ကြည့်ရှုပါက…

ကုန်သိုလှောင်ရာ နေရာအလိုက် ကျန်ရှိနေသော ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းကို တွေ့ရမည်။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountinngSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *