ဘဏ်စာရင်းများ သတ်မှတ်ခြင်း (ဘဏ်စာရင်းစာအုပ်များ) @ MSME Books

ဘဏ်စာရင်းများ သတ်မှတ်ရန်အတွက်

ဘဏ်စာရင်းများကို နှိပ်ပါ။

ဘဏ်စာရင်းအသစ်ကို နှိပ်ပါ။

“အမည်” ထည့်သွင်းပါ။
အခြေခံ ငွေကြေးကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက “ငွေကြေး” တွင် ရွေးချယ်စရာမလိုပါ။
“စာရင်းအမည်” ထည့်သွင်းပါ။
“စာရင်းအမှတ်” ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။

“အမည်” ထည့်သွင်းပါ။
အခြေခံ ငွေကြေးမှာ “MMK” ဖြစ်ပြီး  ” USD” ကို အသုံးပြုမည် ဖြစ်သောကြောင့် ငွေကြေးတွင် “USD” ကို ရွေးချယ်ပါ။
“စာရင်းအမည်” ထည့်သွင်းပါ။
“စာရင်းအမှတ်” ထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ဘဏ်စာရင်းများအား တွေ့မြင်ရပါမည်။
ဘဏ်စာရင်းများအား “စာရင်းချုပ်” မှ “ပိုင်ဆိုင်မှုအားတွင်” ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုချင်းစီအား သီးခြား မြင်လိုပါက “ထိန်းချုပ်စာရင်း” ဦးစွာထည့်သွင်းရန်လိုပါသည်။
ထိန်းချုပ်စာရင်းထည့်သွင်းပုံအား “စာရင်းခေါင်းစဉ်” ထည့်သွင်းပုံတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *