ငွေစာရင်းများ သတ်မှတ်ခြင်း(ငွေစာရင်းစာအုပ်များ) Cash Books @ MSME Books

MSME Books တွင် ငွေစာရင်းစာအုပ်များ သတ်မှတ်ရန်အတွက်  “ငွေစာရင်းများ” တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ငွေစာရင်းစာအုပ် တစ်အုပ်ကို စာရင်းခေါင်းစဉ် တစ်ခု (သို့) ငွေစာရင်းစာအုပ် အားလုံးအတွက် စာရင်းခေါင်းစဉ် တစ်ခု လိုအပ်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ငွေစာရင်း စာအုပ် တစ်အုပ်ကို စာရင်းခေါင်းစဉ် တစ်ခု သတ်မှတ်လိုပါက စာရင်းခေါင်းစဉ်သတ်မှတ်ရာတွင် “ထိန်းချုပ်စာရင်း” အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရပါမည်။

ငွေစာရင်းများ သတ်မှတ်ရန်အတွက်…

“ငွေစာရင်းများ” ကိုနှိပ်ပါ။

“ငွေစာရင်း အသစ်”ကိုနှိပ်ပါ။

“အမည်” တွင် ထားရှိလိုသော စာရင်းအမည်ကိုထည့်သွင်းပါ။
‘ငွေကြေး”တွင်အခြေခံ ငွေကြေးကို အသုံးပြုမည်ဆိုပါက ရွေးချယ်စရာမလိုပါ။
“ထိန်းချုပ်စာရင်း”တွင် သက်ဆိုင်ရာငွေစာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
“ဖန်တီးမည်”ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ငွေစာရင်းစာအုပ်ကို တွေ့ရမည်။
အခြား ငွေကြေးယူနစ်ဖြင့် ငွေစာရင်းစာအုပ်ထားရှိလိုပါက…

အမည်တွင် ထားရှိလိုသော ငွေစာရင်းကို ထည့်သွင်းပါ။
“ငွေကြေး” တွင်သက်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးယူနစ်ကို ရွေးချယ်ပါ။
“ထိန်းချုပ်စာရင်း”တွင် သက်ဆိုင်ရာငွေစာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
“ဖန်တီးမည်” ကိုနှိပ်ပါ။

အခြားသော ငွေစာရင်းစာအုပ်များ ရှိပါကလည်း ထိုနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ငွေစာရင်းများကို တွေ့ရမည်။
ငွေစာရင်းများအား “စာရင်းချုပ်” မှ “ပိုင်ဆိုင်မှုအားတွင်” ငွေစာရင်းတစ်ခုချင်းစီအား သီးခြား မြင်လိုပါက “ထိန်းချုပ်စာရင်း” ဦးစွာထည့်သွင်းရန်လိုပါသည်။
ထိန်းချုပ်စာရင်းထည့်သွင်းပုံအား “စာရင်းခေါင်းစဉ်” ထည့်သွင်းပုံတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published.