ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်း(Fixed Assets) @ MSME Books

လုပ်ငန်းတွင် ကာလရှည်ကြာစွာ အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းစာရင်းများကို ပုံသေပိုင် ပစ္စည်းများတွင် ထည့်သွင်းရမည်။

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများစာရင်းထည့်သွင်းရန်

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကိုနှိပ်ပါ။

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းအသစ်ကို နှိပ်ပါ။

“ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်အသား” တွင်သတ်မှတ်လိုပါကသတ်မှတ်ပါ။
“ကုန်ပစ္စည်းအမည်” တွင်ပစ္စည်းအမည်များကိုထည့်သွင်းပါ။
“Depreciation Rate” တွင် “Depreciation”ချမည့် “Rate”အားထည့်သွင်းပါ။
“အကြောင်းအရာ”တွင် ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပက်သက်၍ဖော်ပြလိုသော အကြောင်းအရာများကိုထည့်သွင်းပါ။
အချက်အလက်များ ပြည့်စုံအောင်ထည့်သွင်းပြီးပါက ”ဖန်တီးမည်” ကိုနှိပ်ပါ။

စာရင်းထည့်သွင်းထားသောပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ထပ်မံထည့်သွင်းလိုသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများရှိပါကလည်း အထက်ပါနည်းအတိုင်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ထိုပစ္စည်းအားဝယ်ယူပါက “payment” မှတစ်ဆင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးလျော့ထည့်သွင်းနည်းကို အောက်ပါ လင့် တွင် အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Depreciation Calculation
မာတိကာ
# MSMEBooks
# Cloud Based Accounting Software
# BCN
# 09-977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *