ရောင်းသူ၊ကုန်ပေးသွင်းသူများထည့်သွင်းခြင်း (Suppliers) @ MSME Books

လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရာတွင် ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူများကို ဦးစွာသတ်မှတ်ထားရှိရမည်။

ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူများကို ထည့်သွင်းရန်…

ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူများကိုနှိပ်ပါ။

ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူ အသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

“အမည်”တွင် ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူ အမည်ကိုထည့်သွင်းပါ။
“ငွေကြေး”တွင် အခြေခံငွေကြေးယူနစ်ကို သုံးစွဲမည်ဆိုပါက ထပ်မံရွေးချယ်ရန်မလိုပါ။
လိပ်စာများကို ဖြည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူ အမည်ကိုတွေ့ရမည်။
အခြားသောကုန်ပေးသွင်းသူများကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ထည့်သွင်းပါ။

“အမည်” တွင် ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူ အမည်ကိုထည့်သွင်းပါ။
“ငွေကြေး” တွင်အခြေခံငွေကြေးယူနစ်မဟုတ်ပဲ အခြား အသုံးပြုသည့် ငွေကြေးယူနစ်ရှိပါကလည်း ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပါ။
လိပ်စာများထည့်သွင်းပါ။
ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။
 

ထည့်သွင်းထားသော ရောင်းသူ/ကုန်ပေးသွင်းသူအမည်များကို တွေ့ရမည်။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *