ကုန်ပစ္စည်းများထည့်သွင်းခြင်း(Inventory) @ MSME Books

လုပ်ငန်းတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ ရောင်းချရန် ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများကို ဦးစွာထည့်သွင်းရမည်။
လုပ်ငန်းတွင် ရောင်းချမည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို ကုန်ပစ္စည်းများတွင် ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ရောင်းဈေးအား ကြိုတင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အခွန်သတ်မှတ်ချက်၊ခြေရာခံအမှတ်အသား၊ဝင်ငွေစာရင်းနှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း များအား လိုအပ်သလို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။

ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများကို ထည့်သွင်းရန်…

ကုန်ပစ္စည်းများကိုနှိပ်ပါ။

ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကိုနှိပ်ပါ။

“ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်အသား”တွင် သတ်မှတ်လိုသော ကုန်ပစ္စည်းအမှတ် အသားကိုထည့်သွင်းပါ။
“ကုန်ပစ္စည်းအမည်” တွင် ထည့်သွင်းလိုသော ကုန်ပစ္စည်းအမည်ကိုထည့်သွင်းပါ။
“ယူနစ်” ကိုထည့်သွင်းပါ။
“ဝယ်စျေး နှင့် ရောင်းစျေး” ကို ထည့်သွင်းပါ။
“အခွန်သတ်မှတ်ချက်” ရှိပါက ထည့်သွင်းပါ။
“ခြေရာခံအမှတ်အသား” ထည့်သွင်းပါ။( လိုအပ်ပါက)
“စိတ်ကြိုက်ဝင်ငွေစာရင်း နှင့် အသုံးစရိတ်စာရင်း” ထည့်သွင်းပါ။( လိုအပ်ပါက)
“ဖန်တီးမည်” ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်ကိုတွေ့ရမည်။
အခြားကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း ထိုနည်းအတိုင်း ထည့်သွင်းပါ။

ကုန်ပစ္စည်းများဇယားတွင် အခြားထည့်သွင်းထားသော ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို တွေ့ရမည်။
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09977160671

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *