စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များထည့်သွင်းခြင်း(Opening Entry) @ MSME Books

ကနဦးလုပ်ဆောင်ချက်များထည့်သွင်းပြီးသည့်အခါတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း(Balance Sheet) ကို ထည့်သွင်းရပါမည်။ ထိုသို့ထည့်သွင်းရာတွင် စာရင်းများစတင်ထည့်သွင်းမည့်ရက်စွဲကိုသတ်မှတ်ပေးရပါမည်။

စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များကိုထည့်သွင်းရန်

ဆက်တင်များကိုနှိပ်ပါ။

စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များ ကိုနှိပ်ပါ။

ရက်စွဲသတ်မှတ်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

MSME Books တွင် စတင်အသုံးပြုမည့်ရက်စွဲ ကိုထည့်သွင်းပါ။ ထည့်သွင်းပြီးပါက ပြင်ဆင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

လုပ်ငန်း၏ရရန်ရှိ၊ပေးရန်ရှိနှင့် ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်များအစရှိသော လုပ်ငန်း၏စာရင်းပိတ်များကိုစာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်အတွက် မြီးစား(Debit) အောက်တွင်ရှိသောအပြာရောင်ဂဏန်းများကိုနှိပ်၍ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်း၏ရရန်ရှိများကိုစာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်…

မြီးစား အောက်တွင် အပြာရောင်ဖြင့်ပေါ်နေသော ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

လုပ်ငန်း၏ ဝယ်သူဖောက်သည်များစာရင်းပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုဝယ်သူဖောက်သည်များမှ ရရန်ရှိသည့်ဝယ်သူဖောက်သည်ကိုရှာပါ။ ရရန်ရှိသည့်ဝယ်သူဖောက်သည်ကိုတွေ့ပါက ငွေကျန်နေသောပြေစာများ၏ အောက်တွင်အပြာရောင်ဖြင့်ပေါ်နေသောဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

အရောင်းပြေစာအသစ်ကို နှိပ်ပါ။

 
ဈေးနှုန်းတွင် ထိုဝယ်သူဖောက်သည် ဆီမှ ရရန်ရှိသည့် ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။ ကျန်အချက်အလက်များထည့်သွင်းရန်မလိုပါ။
ဈေးနှုန်းတွင် ငွေပမာဏထည့်သွင်းပြီးပါက ဖန်တီးမည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းပြီးသော ရရန်ရှိစာရင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ထို့အပြင်ရရန်ရှိသောဝယ်သူဖောက်သည်များရှိပါက ထိုနည်းတူထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်အပ်ငွေများကို စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်…

ဘဏ်အပ်ငွေ ၏ မြီးစားအောက်တွင် အပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

ဘဏ်စာရင်းများ ကိုပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဘဏ်စာရင်းများ၏ဘေးတွင်ရှိသော ပြင်မည် ကိုနှိပ်ပါ။

ရှင်းတမ်းလက်ကျန်များတွင် ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။ ကျန်အချက်အလက်များကိုချန်ထားပြီး ပြင်ဆင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ဘဏ်အပ်ငွေမျာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကို စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်…

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၏ မြီးစားအောက်တွင်အပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများစာရင်းပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများဘေးမှ ပြင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

ဝယ်ယူတန်ဖိုးတွင် ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။
ထည့်သွင်းပြီးပါက ပြင်ဆင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသောပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ထိတွေ့ကိုင်တွယ်၍မရသောပိုင်ဆိုင်မှုများကို စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်စာရင်းသွင်းရန်…

ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မရသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏မြီးစားအောက်တွင်ရှိသော အပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မရသောပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းများပေါ်လာမည်။ ထိုပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်း၏ဘေးမှ ပြင်မည်ကို နှိပ်ပါ။

ဝယ်ယူတန်ဖိုးတွင် ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။
ထည့်သွင်းပြီးပါက ပြင်ဆင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မရသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မရသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုတန်ဖိုးလျော့ချခြင်းကို စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်…

ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မရသောပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဘိုးလျော့ခြင်း၏မြီးစာအောက်တွင်ရှိသော အပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

ထိတွေ့ကိုင်တွယ်မရသောပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းကိုပေါ်လာမည်။ ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ဘေးတွင်ရှိသော ပြင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

လျော့ကျတန်ဘိုး ကိုထည့်သွင်းပါ။ ကျန်အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပြီး ပြင်ဆင်မည်ကို နှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသောထိတွေ့ကိုင်တွယ်မရသောပိုင်ဆိုင်မှုများတန်ဘိုးလျော့ချခြင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများကိုတန်ဘိုးလျော့ချခြင်းကိုစာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်…

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများတန်ဘိုးလျော့ချခြင်း၏မြီးစားအောက်ကအပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများစာရင်းများပေါ်လာမည်။ ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းများ၏ဘေးတွင်ရှိသော ပြင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

လျော့ကျတန်ဘိုးတွင် ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။ ထည့်သွင်းပြီးပါက ပြင်ဆင်မည်ကို နှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းထားသော ပုံသေပိုင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့ချခြင်းများကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အသေးသုံးငွေစာရင်းများကို စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်…

အသေးသုံးငွေစာရင်းများ၏မြီးစားအောက်တွင်အပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

ငွေစာရင်းများပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ အသေးသုံးစာရင်းကိုထည့်သွင်းရန် ပြင်မည် ကိုနှိပ်ပါ။

စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင် ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။ ထည့်သွင်းပြီးပါက ပြင်ဆင်မည် ကိုထည့်သွင်းပါ။

ထည့်သွင်းထားသော အသေးသုံးငွေစာရင်းများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်းသုံးငွေစာရင်းများကို စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင် ထည့်သွင်းရန်…

လုပ်ငန်းသုံးငွေစာရင်းများ၏မြီးစာအောက်တွင်ရှိသော အပြာရောင်ကိုနှိပ်ပါ။

လုပ်ငန်းသုံးငွေစာရင်းများ ထည့်သွင်းရန် ပြင်မည် ကိုနှိပ်ပါ။

စာရင်းဖွင့်လက်ကျန် တွင် ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။

ထည့်သွင်းထားသော လုပ်ငန်းသုံးငွေစာရင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
USD ငွေစာရင်းများကို စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်

USD ငွေစာရင်း၏မြီးစားအောက်တွင်ရှိသောအပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

USD ငွေစာရင်းများပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ငွေစာရင်းများပေါ်လာပါက ပြင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင် ငွေပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။ ထည့်သွင်းပြီးပါက ပြင်ဆင်မည်ကိုနှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းပြီးသော USD ငွေစာရင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ပိုင်ရှင်ငွေစာရင်းကို စာရင်းဖွင့်လက်ကျန်တွင်ထည့်သွင်းရန်…

ပိုင်ရှင်ငွေစာရင်းများ၏မြီးစားအောက်အပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။
 
 
လက်ဝယ်ရှိကုန်လက်ကျန်များ၏ မြီးစားအောက်တွင်အပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

လုပ်ငန်း၏ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများအပေါ်လာမည်။ ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန် ကိုထည့်သွင်းရန် ပြင်မည် ကိုနှိပ်ပါ။

လက်ဝယ်ရှိအရေအတွက် တွင် ကျန်ရှိသောကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်အရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပါ။
ပျှမ်းမျှတန်ဖိုးတွင် ထိုကုန်ပစ္စည်း၏ ပျှမ်းမျှတန်ဖိုးပမာဏကိုထည့်သွင်းပါ။
အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်းပြီးပါက ပြင်ဆင်မည်ကို နှိပ်ပါ။
ကျန်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကိုထိုနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။

ထည့်သွင်းထားသော ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်များကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
လုပ်ငန်း၏ပေးရန်ရှိ များကိုထည့်သွင်းရန်…

ပေးရန်ရှိ၏မြီးစားအောက်တွင်အပြာရောင်ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

ရောင်းသူကုန်ပေးသွင်းသူများစာရင်းပေါ်လာမည်။ ပေးရန်ရှိသည့် ရောင်းသူကုန်ပေးသွင်းသူများကိုရှာပါ။ ရောင်းသူကုန်ပေးသွင်းသူကိုတွေ့ပါက ငွေကျန်နေသောပြေစာများ၏အောက်တွင်အပြာရောင်ပေါ်နေသော ဂဏန်းကိုနှိပ်ပါ။

အဝယ်ပြေစာအသစ်ကို နှိပ်ပါ။

ဈေးနှုန်းတွင် ပေးရန်ရှိသည့်ငွေပမာဏ ကိုထည့်သွင်းပါ။ ကျန်အချက်အလက်များကို ချန်ထားပြီး ဖန်တီးမည်ကို နှိပ်ပါ။

ထည့်သွင်းပြီးသောပေးရန်ရှိစာရင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ကျန်ရှိသော ပေးရန်ရှိသည်များကိုလည်းထိုနည်းအတိုင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
 
ထည့်သွင်းထားသောစာရင်းဖွင့်လက်ကျန်များကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

 
မာတိကာ
#MSMEBooks
#CloudBasedAccountingSoftware
#BCN
#09-977160671
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *